• Radca Prawny Ursynów
  • Prawnik Ursynów
  • Krzysztof Kurzeja - kancelaria prawna

Publikacje

Autor:  Krzysztof Kurzeja

"Opisywana sprawa trafiła na wokandę sądową z inicjatywy osoby, która zawarła z pewnym fitness klubem umowę na korzystanie z serii treningów personalnych. Z tytułu tej umowy osoba ta (nazwijmy ją dalej "Korzystającym") uiściła na rzecz swojego fitness klubu wynagrodzenie za całą serię treningów personalnych, opłacając je z góry."

Autor:  Krzysztof Kurzeja

"Jeśli zatem właściciel z części należącej do niego nieruchomości po prostu nie korzysta lub względy ekonomiczne skłaniają go do minimalizacji obciążeń, związanych z posiadaną nieruchomością, to powinien on rozważyć podjęcie działań zmierzających do zbycia części nieruchomości. Poniżej omówione zostaną najważniejsze aspekty i regulacje prawne, związane z możliwością wydzielenia części nieruchomości oraz jej sprzedaży, z uwzględnieniem specyficznej grupy właścicieli, którą stanowią wspólnoty mieszkaniowe."

Autor:  Krzysztof Kurzeja

"...Na rynku energetycznym w ciągu ostatniej dekady zaistniały dość poważne zmiany organizacyjne i prawne. Niestety coraz bardziej skomplikowana rzeczywistość, konkurencyjność na rynku energii sprawia, iż coraz częściej powstają wątpliwości i spory, dotyczące sposobu funkcjonowania, postępowania dystrybutorów i sprzedawców energii. Myślę, że warto pokusić się o krótkie zestawienie problemów, dotyczących szeroko rozumianej branży energetycznej, które na co dzień dotykają nie tylko podmiotów zawodowo zajmujących się administrowaniem czy zarządzaniem nieruchomościami, ale także poszczególnych właścicieli lokali, nieruchomości."

Autor:  Krzysztof Kurzeja

"...Można sobie jednak wyobrazić sytuację, w której właściciel, wspólnota, czy też zarządzający nieruchomością lub nią administrujący, będą zainteresowani "umniejszeniem" majątku - pozbyciem się jakiejś rzeczy ruchomej bądź nieruchomości, która do tej pory wchodziła w skład majątku na zasadzie własności, z uwagi na np. brak dalszej potrzeby korzystania z określonej rzeczy ruchomej czy też niemożności lub z powodu braku możliwości jej zbycia w drodze tradycyjnej umowy sprzedaży..."

Autor:  Krzysztof Kurzeja

Z pewnością wiele osób, zajmujących się rozliczeniami wspólnot mieszkaniowych, zarządzających nieruchomościami czy też nimi administrujących, czy też po prostu reprezentujących ogół mieszkańców, jak np. zarząd, często spotyka się z problemem odpowiedzialności małżonka właściciela lokalu za zapłatę należnych opłat z tytułu utrzymania lokali i nieruchomości wspólnej, w szczególności zaliczek na tenże cel. Problem odpowiedzialności małżonka za długi, za uiszczenie należnych zaliczek, szczególnie ujawnia się tam, gdzie mamy do czynienia z właścicielami lokalu - małżonkami, którzy nie są jednocześnie oboje właścicielami lokalu czy też zawarli małżeńską umowę majątkową, ustanawiającą odrębność majątku.

Autor:  Krzysztof Kurzeja

Ostatnimi czasy w naszym społeczeństwie dość powszechna stała się dyskusja na temat alternatywnych źródeł energii czy też gazu łupkowego. Oczywistym jest, iż rozwój tych dziedzin skutkować może dla naszego kraju wieloma korzyściami. Rozwój ten musi jednak iść w parze ze stworzeniem bardziej sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, dla inwestorów. Stworzenie bardziej korzystnych warunków do inwestowania, prowadzenia biznesu może mieć korzystny wpływ na rozwój naszej gospodarki, ogólne polepszenie sytuacji naszego kraju. Aktualna sytuacja nie jest bowiem kolorowa. Często słyszy się głosy krytyki, przedsiębiorcy (i nie tylko) narzekają na biurokrację, zbytni formalizm proceduralny, administracyjne bariery, utrudniające działanie. Z pewnością do jednych z takich barier zaliczyć można długotrwałość i złożoność procesu inwestycyjnego w fazie administracyjnej.

Autor:  Krzysztof Kurzeja

W codziennym życiu często spotkać się możemy z mocnym przekonaniem osób korzystających z lokali (na podstawie umów najmu czy też na podstawie innych, podobnych stosunków prawnych) o ich bezwarunkowym i bezdyskusyjnym prawie wyłączności w zakresie wstępu do mieszkania, które zajmują. Czy rzeczywiście pogląd taki jest prawdziwy? Czy są jakieś sytuacje kiedy prawo dopuszcza możliwość naruszenia sfery prawnej lokatora? Jak kształtują się wzajemne prawa i obowiązki tych podmiotów?

Autor:  Krzysztof Kurzeja

W obrocie prawnym spotkać się można z różnymi sposobami nabycia prawa własności do nieruchomości. Można tu wskazać na dość popularne i znane instytucje prawne, takie jak umowa kupna-sprzedaży, darowizna czy też spadkobranie. Nieco mniej popularną i nie tak powszechnie stosowaną instytucją jest instytucja zasiedzenia...

Autor:  Krzysztof Kurzeja

Trzecim elementem ustawy, dość luźno powiązanym z samą jej nazwą, jest premia kompensacyjna. Wprowadzenie instytucji premii kompensacyjnej miało na celu, jak sama nazwa wskazuje, pewnego rodzaju rekompensatę. Rekompensata ta dotyczy szkód, jakie właściciele nieruchomości - budynków mieszkalnych ponieśli na skutek obowiązujących od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r. zasad ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych, znajdujących się w tych budynkach...

Autor:  Krzysztof Kurzeja

Pełnomocnikiem jest osoba, która na podstawie oświadczenia woli innej osoby sporządza czynności prawne w jej imieniu i ze skutkiem bezpośrednim dla tej osoby. Pełnomocnictwo powstaje z woli osoby, która ma być reprezentowana. Pełnomocnik zostaje umocowany przez oświadczenie woli reprezentowanego. Może być ustanowiony jedynie wolą osoby reprezentowanej, w zakres pojęcia pełnomocnictwa nie wchodzą więc żadne inne przypadki reprezentacji, które nie są oparte na oświadczeniu reprezentowanego...

Autor:  Krzysztof Kurzeja

Aktualnie spotkać się można z kilkoma różnymi podmiotami, zrzeszającymi w swym gronie lokatorów, właścicieli lokali. Wśród nich najbardziej popularnymi, najbardziej licznymi i odgrywającymi istotną rolę w codziennych stosunkach międzyludzkich są spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe...

Autor:  Ilona Wolińska

Zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej ustawą) administratorem danych osobowych jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych. Podmiotem takim we wspólnotach mieszkaniowych jest sama wspólnota, gdyż jak wynika z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali jest ona podmiotem praw i obowiązków, w związku z czym to na niej spoczywają obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych...

Autor:  Ilona Wolińska

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zwana dalej ustawą, reguluje sposób pokrywania kosztów zarządu, co dotyczy zarówno lokali stanowiących własność poszczególnych osób, jak również nieruchomości wspólnej. W ramach tych obowiązków właściciele lokali zobowiązani są do ponoszenia kosztów związanych z utrzymywaniem swojego lokalu oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną, w skład których wchodzą, m.in: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, na utrzymanie porządku i czystości. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody...