^
Logo

Niższy PIT od lipca 2022

| 26 lipca 2022
Dnia 15 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1265, opublikowana została ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie przepisów tejże ustawy stawka podatku dochodowego, w pierwszym przedziale skali progresywnej, została obniżona od lipca 2022 r. z 17% do 12%. Ustawa uchyliła również przepisy dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej.
 
Zmieniona stawka dotyczy dochodów uzyskanych w roku 2022. Ustawodawca nie mógł więc wykluczyć sytuacji wyjątkowych, w których obliczenie podatku na podstawie przepisów ustawy „Polski Ład” byłoby korzystniejsze dla podatnika.
 
Dodatkowo zauważyć należy, że zmiany podatkowe wchodzą w życie w trakcie roku podatkowego. Z tych względów zdecydowano się na wprowadzenie tzw. hipotetycznego podatku należnego za rok 2022. Będzie on obliczany od dochodów uzyskanych w 2022 r. zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym omawianą ustawą, przy czym przy jego obliczaniu będzie się uwzględniać tzw. ulgę dla klasy średniej oraz skalę podatkową obowiązującą w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Jeśli podatek należny za 2022 r. będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za ten rok, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę tej różnicy.
 
Celem takiej konstrukcji jest wykluczenie przypadków, w których podatnik mógłby ponieść negatywne skutki wprowadzonych zmian. Hipotetyczny podatek należny będzie stosowany do podatników, którzy w 2022 r. uzyskali przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także