^
Logo

Publikacje

Sekcja „Publikacje” to zbiór artykułów i wypowiedzi, odnoszących się do bardziej konkretnych zagadnień. Staramy się zamieszczać tutaj kompleksowe rozważania w zakresie dość szczegółowych problemów prawnych z danej branży. Sukcesywnie zamieszczane będą również analizy konkretnych przypadków, czyli tzw. „case study”, które mogą być użyteczną wskazówką interpretacyjną przy rozwiązywaniu pewnych problemów od strony praktycznej.

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości?

Autor: Krzysztof Kurzeja


W praktyce obrotu wszelkiego rodzaju  nieruchomościami bardzo często spotkać się można z pojęciem „stanu prawnego nieruchomości”. Jest to pojęcie najczęściej używane przez prawników, w tym notariuszy,  pośredników nieruchomości, czy też urzędników. Dla przeciętnego „Kowalskiego” pojęcie to może być obce, enigmatyczne, jedynie zasłyszane gdzieś przy okazji. Czy warto zatem zaprzątać sobie głowę rozważaniami na ten temat? W naszej ocenie - zdecydowanie tak.

Inflacja i kryzys gospodarczy a skrócenie okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki

Autor: Krzysztof Kurzeja


Niepohamowanie wzrastająca inflacja oraz stałe podwyżki cen materiałów i usług negatywnie oddziałują na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w kontekście zatwierdzonych na lata 2021-2024 taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Prowadzą wręcz do sytuacji, w których przychody z działalności taryfowej nie pokrywają ponoszonych przez nie kosztów. W takiej sytuacji zasadnym zdaje się wystąpienie do organu regulacyjnego tj. właściwego miejscowo dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, z wnioskiem o skrócenie obecnie obowiązującej taryfy.

Wpływ podwyżek cen energii na skrócenie okresu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki

Autor: Krzysztof Kurzeja


Znajdujemy się obecnie w trudnej i mało stabilnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, w szczególności, jeśli chodzi o rynek energii elektrycznej, na którym nieustająco obserwujemy wzrost cen tegoż medium, zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla osób fizycznych. Wysokie ceny hurtowe energii oraz koszty zakupu praw do emisji CO2, stanowią główne przyczyny tak gwałtownego wzrostu stawek za energię elektryczną. Drożeją również ceny paliw, co odbija się na każdej dziedzinie gospodarki, również na rynku energii. To wszystko nakazuje przygotować się także przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym do rosnących nakładów finansowych, niezbędnych do pokrycia podstawowych wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Niewątpliwie są to okoliczności, których przedsiębiorstwa nie mogły przewidzieć składając wnioski taryfowe zimą i wiosną ubiegłego roku, a już na pewno nie miały możliwości oszacowania realnych rozmiarów tych wzrostów. Tym samym przedsiębiorstwa nie mogły stworzyć wniosków taryfowych odpowiednio skalkulowanych dla obecnej sytuacji rynku energetycznego, którego są odbiorcami.

Korekta wniosku taryfowego jako alternatywa dla odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy

Autor: Krzysztof Kurzeja


Dla większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych rozpoczął się właśnie nowy okres taryfowy, znaczna część spełniła już swój ustawowy obowiązek polegający na przedłożeniu wniosku o zatwierdzenie taryfy do właściwego organu regulacyjnego, w związku z powyższym aktualnie trwają lub właśnie zostały zakończone postępowania o zatwierdzenie taryf przed Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Problemy związane z miejscem instalacji głównego licznika wody

Autor: Krzysztof Kurzeja


Bardzo często spotykamy się z sygnałami naszych Klientów, którzy napotykają na problemy wynikające z umiejscowienia przez zakład wodociągowy na ich nieruchomości głównego licznika w miejscu, które nie zapewnia warunków wymaganych dla utrzymania tego urządzenia we właściwych warunkach, bez narażania go na uszkodzenie. Najczęstszym przypadkiem jest lokalizowanie liczników w nisko położonych studzienkach gruntowych, w których notorycznie dochodzi do podchodzenia wód i zalewania nimi urządzenia pomiarowego

Pełnomocnictwo materialnoprawne

Autor: Krzysztof Kurzeja


Pełnomocnikiem jest osoba, która na podstawie oświadczenia woli innej osoby sporządza czynności prawne w jej imieniu i ze skutkiem bezpośrednim dla tej osoby. Pełnomocnictwo powstaje z woli osoby, która ma być reprezentowana. Pełnomocnik zostaje umocowany przez oświadczenie woli reprezentowanego. Może być ustanowiony jedynie wolą osoby reprezentowanej, w zakres pojęcia pełnomocnictwa nie wchodzą więc żadne inne przypadki reprezentacji, które nie są oparte na oświadczeniu reprezentowanego...

Odpowiedzialność małżonka za długi związane z mieszkaniem

Autor: Krzysztof Kurzeja


Z pewnością wiele osób, zajmujących się rozliczeniami wspólnot mieszkaniowych, zarządzających nieruchomościami czy też nimi administrujących, czy też po prostu reprezentujących ogół mieszkańców, jak np. zarząd, często spotyka się z problemem odpowiedzialności małżonka właściciela lokalu za zapłatę należnych opłat z tytułu utrzymania lokali i nieruchomości wspólnej, w szczególności zaliczek na tenże cel. Problem odpowiedzialności małżonka za długi, za uiszczenie należnych zaliczek, szczególnie ujawnia się tam, gdzie mamy do czynienia z właścicielami lokalu - małżonkami, którzy nie są jednocześnie oboje właścicielami lokalu czy też zawarli małżeńską umowę majątkową, ustanawiającą odrębność majątku

Nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie

Autor: Krzysztof Kurzeja


W obrocie prawnym spotkać się można z różnymi sposobami nabycia prawa własności do nieruchomości. Można tu wskazać na dość popularne i znane instytucje prawne, takie jak umowa kupna-sprzedaży, darowizna czy też spadkobranie. Nieco mniej popularną i nie tak powszechnie stosowaną instytucją jest instytucja zasiedzenia...

Czy czasy pozwolenia na budowę dobiegły końca?

Autor: Krzysztof Kurzeja


Ostatnimi czasy w naszym społeczeństwie dość powszechna stała się dyskusja na temat alternatywnych źródeł energii czy też gazu łupkowego. Oczywistym jest, iż rozwój tych dziedzin skutkować może dla naszego kraju wieloma korzyściami. Rozwój ten musi jednak iść w parze ze stworzeniem bardziej sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, dla inwestorów. Stworzenie bardziej korzystnych warunków do inwestowania, prowadzenia biznesu może mieć korzystny wpływ na rozwój naszej gospodarki, ogólne polepszenie sytuacji naszego kraju. Aktualna sytuacja nie jest bowiem kolorowa. Często słyszy się głosy krytyki, przedsiębiorcy (i nie tylko) narzekają na biurokrację, zbytni formalizm proceduralny, administracyjne bariery, utrudniające działanie. Z pewnością do jednych z takich barier zaliczyć można długotrwałość i złożoność procesu inwestycyjnego w fazie administracyjnej

Czy właściciel może wejść do mieszkania pod nieobecność lokatorów?

Autor: Krzysztof Kurzeja


W codziennym życiu często spotkać się możemy z mocnym przekonaniem osób korzystających z lokali (na podstawie umów najmu czy też na podstawie innych, podobnych stosunków prawnych) o ich bezwarunkowym i bezdyskusyjnym prawie wyłączności w zakresie wstępu do mieszkania, które zajmują. Czy rzeczywiście pogląd taki jest prawdziwy? Czy są jakieś sytuacje kiedy prawo dopuszcza możliwość naruszenia sfery prawnej lokatora? Jak kształtują się wzajemne prawa i obowiązki tych podmiotów?

Premia kompensacyjna dla właścicieli budynków mieszkalnych

Autor: Krzysztof Kurzeja


Trzecim elementem ustawy, dość luźno powiązanym z samą jej nazwą, jest premia kompensacyjna. Wprowadzenie instytucji premii kompensacyjnej miało na celu, jak sama nazwa wskazuje, pewnego rodzaju rekompensatę. Rekompensata ta dotyczy szkód, jakie właściciele nieruchomości - budynków mieszkalnych ponieśli na skutek obowiązujących od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r. zasad ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych, znajdujących się w tych budynkach...

Spółdzielnia mieszkaniowa jako zarządca we wspólnocie mieszkaniowej

Autor: Krzysztof Kurzeja


Aktualnie spotkać się można z kilkoma różnymi podmiotami, zrzeszającymi w swym gronie lokatorów, właścicieli lokali. Wśród nich najbardziej popularnymi, najbardziej licznymi i odgrywającymi istotną rolę w codziennych stosunkach międzyludzkich są spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe...

Ochrona danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej

Autor: Krzysztof Kurzeja


Zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej ustawą) administratorem danych osobowych jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych. Podmiotem takim we wspólnotach mieszkaniowych jest sama wspólnota, gdyż jak wynika z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali jest ona podmiotem praw i obowiązków, w związku z czym to na niej spoczywają obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych...

Zaliczki we wspólnocie mieszkaniowej

Autor: Krzysztof Kurzeja


Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zwana dalej ustawą, reguluje sposób pokrywania kosztów zarządu, co dotyczy zarówno lokali stanowiących własność poszczególnych osób, jak również nieruchomości wspólnej. W ramach tych obowiązków właściciele lokali zobowiązani są do ponoszenia kosztów związanych z utrzymywaniem swojego lokalu oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną, w skład których wchodzą, m.in: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, na utrzymanie porządku i czystości. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody...

Sposób na pozbycie się nieruchomości

Autor: Krzysztof Kurzeja


...Można sobie jednak wyobrazić sytuację, w której właściciel, wspólnota, czy też zarządzający nieruchomością lub nią administrujący, będą zainteresowani "umniejszeniem" majątku - pozbyciem się jakiejś rzeczy ruchomej bądź nieruchomości, która do tej pory wchodziła w skład majątku na zasadzie własności, z uwagi na np. brak dalszej potrzeby korzystania z określonej rzeczy ruchomej czy też niemożności lub z powodu braku możliwości jej zbycia w drodze tradycyjnej umowy sprzedaży...

Problemy z dostawcami energii elektrzycznej

Autor: Krzysztof Kurzeja


"...Na rynku energetycznym w ciągu ostatniej dekady zaistniały dość poważne zmiany organizacyjne i prawne. Niestety coraz bardziej skomplikowana rzeczywistość, konkurencyjność na rynku energii sprawia, iż coraz częściej powstają wątpliwości i spory, dotyczące sposobu funkcjonowania, postępowania dystrybutorów i sprzedawców energii. Myślę, że warto pokusić się o krótkie zestawienie problemów, dotyczących szeroko rozumianej branży energetycznej, które na co dzień dotykają nie tylko podmiotów zawodowo zajmujących się administrowaniem czy zarządzaniem nieruchomościami, ale także poszczególnych właścicieli lokali, nieruchomości."

Podział i sprzedaż części nieruchomości

Autor: Krzysztof Kurzeja


"Jeśli zatem właściciel z części należącej do niego nieruchomości po prostu nie korzysta lub względy ekonomiczne skłaniają go do minimalizacji obciążeń, związanych z posiadaną nieruchomością, to powinien on rozważyć podjęcie działań zmierzających do zbycia części nieruchomości. Poniżej omówione zostaną najważniejsze aspekty i regulacje prawne, związane z możliwością wydzielenia części nieruchomości oraz jej sprzedaży, z uwzględnieniem specyficznej grupy właścicieli, którą stanowią wspólnoty mieszkaniowe."

Case study: Czy za zobowiązania przejętego klubu fitness odpowiada jego nowy operator?

Autor: Krzysztof Kurzeja


"Opisywana sprawa trafiła na wokandę sądową z inicjatywy osoby, która zawarła z pewnym fitness klubem umowę na korzystanie z serii treningów personalnych. Z tytułu tej umowy osoba ta (nazwijmy ją dalej "Korzystającym") uiściła na rzecz swojego fitness klubu wynagrodzenie za całą serię treningów personalnych, opłacając je z góry."