^
Logo

Błąd księdza i urzędnika a ważność małżeństwa

| 9 czerwca 2023
W dniu 10 maja 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, sygn. akt III CZP 71/22, podjął następującą uchwałę: niezależnie od tego, czy dopełnione zostały wymagania przewidziane w art. 8 ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359, z późn. zm.), dalej: k.r.o., małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu a kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa (art. 1 § 2 k.r.o.).
 
W sprawie będącej podstawą wydania ww. uchwały pojawiły się wątpliwości czy sporządzenie aktu małżeństwa przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie zaświadczenia księdza, przekazanego po terminie, oznacza zawarcie związku małżeńskiego.
 
Duchowny powinien po złożeniu oświadczeń przez małżonków sporządzić odpowiednie zaświadczenie i przekazać je do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa. Zgodnie z przepisami urzędnik powinien odmówić sporządzenia aktu małżeństwa jeżeli termin ten nie został dotrzymany.
 
Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że mimo niezachowania tego terminu akt małżeństwa został sporządzony więc z tego względu małżeństwo należy traktować jako zawarte.
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także