^
Logo

Czas na rejestrację auta ponownie wydłużony

| 22 lipca 2021

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1192) m.in. wydłużyła z 30 do 60 dni terminy na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego (art. 1 pkt 29).

 

Powyższe terminy zostały wydłużone od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Ustawodawca po raz kolejny ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wydłużył termin na dokonanie formalności związanych z rejestracją, nabyciem lub zbyciem pojazdu.

 

Zmiana legislacyjna jest słuszna biorąc pod uwagę, że od 1 stycznia 2021 r. przywrócony był jedynie 30-dniowy termin na dokonanie tych czynności.

 

Zarejestrowanie używanego pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu we właściwym czasie jest istotne ze względu na grożącą sankcję za nieterminowe dokonanie tych czynności, tj. karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także