^
Logo

Decyzja kasatoryjna w procedurze administracyjnej

| 2 maja 2023
Mianem decyzji kasatoryjnej w procedurze administracyjnej określana jest decyzja organu II instancji, która w myśl art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, z późn. zm.) uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.
 
Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Oznacza to, że decyzja tego rodzaju wydawana jest w przypadku, gdy organ odwoławczy ze względu na uchybienia w postępowaniu przed organem pierwszoinstancyjnym nie może wydać decyzji reformatoryjnej albo utrzymującej w mocy dotychczasową decyzję.
 
Uprawnienia kasacyjne organu odwoławczego mają charakter wyjątkowy – zasadą powinno być orzekanie co do istoty sprawy. Z tego też względu od omawianej decyzji nie przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw.
 
Ten środek zaskarżenia ma ograniczony charakter, służy jedynie do zbadania prawidłowości zastosowania przez organ odwoławczy ustawowych przesłanek uchylenia decyzji kasatoryjnej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także