^
Logo

Definicja sprawy na gruncie k.p.k.

| 27 grudnia 2023
Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie czy pojęcie sprawy, o jakim mowa w art. 40 i art. 41 § 1 kodeksu postępowania karnego regulujących instytucję wyłączenia sędziego, odnosi się wyłącznie do sprawy głównej, rozumianej jako orzekanie w głównym przedmiocie procesu czy obejmuje także sprawy i postępowania incydentalne, w tym takie, które mają miejsce w ramach sprawy głównej.
 
Odpowiedź przybrała formę uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2023 r., sygn. akt I KZP 22/22. Zdaniem SN: pojęcie „sprawy”, o jakim mowa w art. 40 i art. 41 § 1 kpk odnosi się zarówno do sprawy głównej, rozumianej jako orzekanie w głównym przedmiocie procesu, jak również postępowań incydentalnych, w tym takich, które mają miejsce w ramach sprawy głównej.
 
Oznacza to, że na gruncie procedury karnej za sprawę należy rozumieć każde postępowanie – również pomocnicze i incydentalne, uzupełniające, które nie dotyczą głównego przedmiotu czyli kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego.
 
Uchwała ma istotne znaczenie dla oskarżonych bowiem wąskie ujęcie pojęcia sprawy prowadziłoby dla nich do negatywnych skutków. Przykładowo, w razie orzeczenia o przedłużeniu tymczasowego aresztowania przez sąd apelacyjny niemożliwe byłoby złożenie wniosku o wyłączenie sędziego sądu apelacyjnego rozpoznającego taki wniosek.
 
Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także