^
Logo

Dobra osobiste osoby prawnej

| 19 kwietnia 2024
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 3 października 2023 r., sygn. akt III CZP 22/23, artykuł 448 ustawy – Kodeks cywilny, dalej k.c., (obecnie art. 448 § 1 k.c.) stosuje się odpowiednio do osób prawnych (art. 43 k.c.).
 
Zgodnie z art. 448 § 1 k.c. w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę albo zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Ustawa wskazuje również, że przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych (art. 43 k.c.).
 
W praktyce uchwała Sądu Najwyższego oznacza, że dla uzyskania ochrony osoba prawna powinna wykazać w jaki sposób naruszenie (np. niepochlebny komentarz w sieci Internet) wpłynęło na wartość firmy. Przykładowo czy utraciła klientów, czy spadły jej zyski lub wartość. Udokumentowanie tych skutków umożliwia zasądzenie roszczenia pieniężnego z tytułu naruszenia dóbr osobistych osoby prawnej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także