^
Logo

Dobro dziecka a prokuratorskie powództwo o bezskuteczność uznania ojcostwa

| 5 sierpnia 2022
Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy , dalej: krio, powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.
 
Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, prokurator może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
 
Wytoczenie przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zmarło po osiągnięciu pełnoletności.
 
Ciekawym zagadnieniem z tego przepisu jest dobro dziecka, które winno mieć charakter nadrzędny wobec interesu rodziców. W określonych stanach faktycznych niekiedy zasadne jest zatem odstąpienie od zasady „prawdy biologicznej” przy ustalaniu pochodzenia dziecka.
 
W jednej ze spraw sądowych powstało zagadnienie prawne czy w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, wytoczonej przez prokuratora wobec dziecka pochodzącego ze sztucznego zapłodnienia od anonimowego dawcy nasienia, dobro dziecka o jakim mowa w art. 86 krio sprzeciwia się uwzględnieniu powództwa.
 
Na tak postanowione pytanie Sąd Najwyższy w uchwale z 27 lutego 2020 r., sygn. akt III CZP 56/19, wskazał że powództwo prokuratora, wytoczone w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa dokonanego po urodzeniu się dziecka poczętego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji z zastosowaniem komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy, może być oddalone przez sąd jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 
Oznacza to, że o zasadności wytoczenia samego powództwa decyduje prokurator, jednakże to rolą sądu jest stwierdzenie, czy powództwo takie należy uznać, czy też nie.
 
Sąd Najwyższy przewidział tym samym wyjątkowo możliwość niezgodności akt stanu cywilnego, gdy uzasadnia to ochrona wyższych wartości.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także