^
Logo

Dodatek węglowy

| 31 sierpnia 2022
W dniu 11 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1692 opublikowana została ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, a jej przepisy weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (12 sierpnia 2022 r.).
 
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
 
Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Podkreślić należy, że dodatek przysługuje osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.
 
Dodatek węglowy wynosi 3.000 złotych i jest przyznawany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku mogą być składane do dnia 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną, do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
 
Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. poz. 1712).
 
Uwaga – informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także