^
Logo

Dotkliwsze kary dla kierowców

| 10 lutego 2022
Wraz z nowym rokiem w życie weszły przepisy ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328).
 
Celem wprowadzonych zmian ma być poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi.
 
Wpływy z kar grzywien za wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego będą przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych.
 
Policja zyskała uprawnienia do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca wykonujący przewóz drogowy, podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonywał ten przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi. Zatrzymanie prawa jazdy możliwe jest także, gdy stwierdzone zostaną inne nieprawidłowości związane z rejestrowaniem danych przez tachograf.
 
Zwiększeniu uległa z 10 do 15 liczba punktów otrzymywanych przez kierowców za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz wydłużony został z roku do 2 lat okres, po którym punkty będą usuwane z ewidencji.
 
Nowelizacja kodeksu wykroczeń przewiduje podniesienie wysokości grzywien do 30.000 zł w odniesieniu do niektórych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. W przypadku części wykroczeń podniesiono także dolne granice grzywny (np. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie zagrożone grzywną nie niższą niż 2.500 zł).
 
Zmiany kodeksu wykroczeń polegają także na stypizowaniu nowych wykroczeń, przykładowo: nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu (zagrożenie karą grzywny nie niższą niż 1.500 zł), niestosowaniu się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym (zagrożenie karą grzywny nie niższą niż 1.000 zł), czy wjeżdżaniu na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy (zagrożenie karą grzywny nie niższą niż 2.000 zł).
 
Dodatkowo zaostrzone zostały kary dla kierowców związane z przekroczeniem prędkości, np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h podlega karze grzywny nie niższej niż 800 zł.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także