^
Logo

Dwóch pełnomocników w postępowaniu administracyjnym

| 22 września 2021
Zgodnie z generalną zasadą strona postępowania administracyjnego może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania (np. przesłuchanie przed organem administracji publicznej).
 
Ustanowienie dwóch pełnomocników w postępowaniu administracyjnym w pewnych przypadkach rodzić może jednak negatywne skutki dla strony tego postępowania.
 
Zgodnie z art. 40 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej: k.p.a., jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.
 
Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
 
W praktyce może się okazać, że organ administracji publicznej skierował decyzję administracyjną do więcej niż jednego pełnomocnika. W powyższym stanie faktycznym zaistnieje realny problem określenia daty doręczenia decyzji administracyjnej, a co z tym związane wyliczeniem terminu na jej zaskarżenie. Przyjąć można bowiem, że terminy biegną od odbioru korespondencji przez pierwszego albo ostatniego pełnomocnika.
 
W powyższej sytuacji przydatny będzie wciąż aktualny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r., sygn. akt II OSK 2086/12. Zgodnie z tezą powyższego orzeczenia, gdy pismo (decyzję) doręczono kilku pełnomocnikom, to termin do wniesienia odwołania w myśl przepisu art. 129 § 2 k.p.a. w związku z art. 40 § 2 k.p.a. rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia pisma pierwszemu z pełnomocników. Kolejne doręczenie, drugiemu pełnomocnikowi tej samej korespondencji ma charakter informacyjny.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także