^
Logo

Działalność gospodarcza fundacji

| 25 kwietnia 2022

Przepisy prawa dopuszczają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację. Wynika to bezpośrednio z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167), w myśl którego fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

 

Zaznaczyć należy jednak, że działalność gospodarcza fundacji służyć ma pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie jej działalności statutowej, a nie uzyskiwaniu zysków przez fundatora. Oznacza to, że działalność gospodarcza fundacji powinna mieć charakter uboczny i nie może dominować nad działalnością statutową. Dodatkowo możliwość prowadzenia działalności gospodarczej musi przewidywać statut fundacji wraz ze wskazaniem przedmiotu prowadzonej działalności, wymagany jest również wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Cechy działalności gospodarczej fundacji zostały określone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt V ACa 233/19. Sąd stwierdził, że do uznania określonej przedmiotowo działalności za działalność gospodarczą konieczne jest łączne zaistnienie trzech jej cech funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania formalnego (czyli wyboru formy prawnej przedsiębiorczości) oraz ciągłości. Brak którejkolwiek z nich oznacza natomiast, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także