^
Logo

Działalność gospodarcza stowarzyszenia

| 6 czerwca 2022
Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 
Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy jednak realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 
Dodać należy, że do prowadzenia przez stowarzyszenie działalności gospodarczej konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Przedmiot działalności gospodarczej może pokrywać się z przedmiotem działalności statutowej stowarzyszenia. Nie może jednak pokrywać się zakres prowadzonej przez stowarzyszenie działalności gospodarczej i działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 
Oznacza to, że stowarzyszenie nie może prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w formach organizacyjnie wyodrębnionych, np. w formie spółki prawa handlowego. W takim przypadku stowarzyszenie posiada udziały lub akcje w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą – w obrocie występują dwa podmioty i to spółka jest przedsiębiorcą.
 
Możliwe jest także prowadzenie działalności przez stowarzyszenie w formie niewyodrębnionej – w tym przypadku stowarzyszenie posiada status przedsiębiorcy.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także