^
Logo

Działalność nieewidencjonowana

| 3 lutego 2022
Według ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1).
 
Przywołane rozwiązanie dotyczy tzw. „działalności bagatelnej”, przez którą należy rozumieć działalność wykonywaną przez osoby fizyczne i posiadającą wszystkie cechy działalności gospodarczej, jednak z uwagi na niskie przychody nietraktowaną jako działalność gospodarczą.
 
Osoba wykonująca działalność nieewidencyjną nie uzyskuje statusu przedsiębiorcy w rozumieniu prawa przedsiębiorców oraz kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiętać, że omawiane rozwiązanie nie znajduje zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.
 
 
Przychód z działalności nieewidencjonowanej w 2022 r. nie może przekroczyć w każdym z jego miesięcy 1505 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wynosi 3010 zł). Jeżeli osoba prowadzącą działalność nieewidencjonowaną przekroczy przychód z tego tytułu na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia to działalność nieewidencjonowana stanie się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia tego przekroczenia.
 
W takim przypadku osoba wykonująca działalność gospodarczą zobowiązana jest do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekształcenie działalności nieewidencjonowanej w działalność gospodarczą.
 
Co istotne przez przychód należny, osoby prowadzącej działalność nieewidencjonowaną, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także