^
Logo

Elektronizacja niektórych umów dla wybranych podmiotów

| 30 stycznia 2023
Celem ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów jest utworzenie systemu teleinformatycznego do obsługi umów o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających, zwanego dalej również: systemem.
 
System ma ułatwić sporządzenie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy uaktywniającej zgodnie z obowiązującym prawem. Nowe rozwiązania mają ograniczyć obciążenia ponoszone przez podmiot powierzający pracę, m.in. w związku ze zgłoszeniem do ZUS, obsługą korespondencji z ZUS i naliczaniem składek na ubezpieczenia, wyrejestrowywaniem z ZUS oraz naliczaniem podatku dochodowego.
 
Korzystanie z systemu przewidziane jest dla mikroprzedsiębiorców, niebędących mikroprzedsiębiorcami podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób, zleceniodawców, rolników i osób fizycznych.
 
W systemie będzie istniała możliwość obsługi następujących umów:
• umowy zlecenia;
• umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia;
• umów o pracę określonych w art. 25 § 1 ustawy – Kodeks pracy, tj. umowy na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony;
• umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. To umowa o świadczenie usług, na podstawie której osoba fizyczna (niania) sprawuje opiekę na dziećmi.
 
Zawieranie umów o pracę, zlecenia oraz uaktywniających, a także ich zmiana, rozwiązanie i obsługa wygaśnięcia oraz dokonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, jak obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika czy wydawanie świadectwa możliwe będzie przez wykorzystanie systemu teleinformatycznego.
 
W systemie będzie także możliwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z umową w postaci elektronicznej. Narzędzie prowadzone i udostępniane będzie przez ministra właściwego do spraw pracy, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki udostępni system teleinformatyczny w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy (23 stycznia 2023 r.). Przewidywane odciążenie pracodawców oraz zleceniodawców zostało zatem odroczone w czasie.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także