^
Logo

Forma umowy pożyczki

| 23 sierpnia 2021
W przypadku zawierania umowy pożyczki brak jest wymogu co do jej formy. Oznacza to, że dla jej ważności nie jest wymagana forma szczególna, umowa może być zawarta w dowolnej formie: ustnej, pisemnej, szczególnej, a nawet poprzez czynności konkludentne.
 
Zgodnie natomiast z art. 720 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. W tych przypadkach zachowanie formy dokumentowej powinno być dochowane dla celów dowodowych.
 
Dla zachowania dokumentowej formy wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Umowa zawarta bez zachowania formy dokumentowej jest ważna. Czynność taka może jednak prowadzić do ograniczeń dowodowych przy dochodzeniu wynikających z niej roszczeń.
 
W przypadku sporu sądowego dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron jest bowiem dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu.
 
Podkreślenia wymaga, że ograniczenia dowodowe w powyższej sytuacji nie dotyczą relacji pomiędzy przedsiębiorcami.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także