^
Logo

Fundacja rodzinna

| 16 marca 2023
21 lutego 2023 r. pod poz. 326 w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o fundacji rodzinnej. Ustawa reguluje kwestię organizacji i funkcjonowania fundacji rodzinnej, prawa i obowiązki jej fundatora i beneficjentów.
 
Ustawa wzmacnia narzędzia prawne do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodanie do systemu prawa instytucji fundacji rodzinnej jako podmiotu służącego do gromadzenia rodzinnego majątku i pozwalającego na zatrzymanie go w kraju dla następnych pokoleń.
 
Fundacja rodzinna zaspakajać będzie potrzeby beneficjentów, którzy co do zasady będą członkami rodziny fundatora – mogą to być jednak również inne osoby i podmioty (beneficjentem może być sam fundator lub inne osoby fizyczne, a także organizacja pożytku publicznego). Fundacja posiadać będzie osobowość prawną.
 
Fundatorem będzie wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przekaże fundacji rodzinnej określone aktywa. Fundacja będzie mogła być założona przez więcej niż jedną osobę, w tym także przez osoby niespokrewnione.
 
Ustanowienie fundacji będzie możliwe w akcie założycielskim lub w testamencie (w tym przypadku będzie mogła mieć tylko jednego fundatora), sporządzanych w formie aktu notarialnego.
 
Fundacja rodzinna spełniać będzie świadczenia na rzecz beneficjenta, tj. przenosić na niego składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, albo oddać je beneficjentowi do korzystania zgodnie z wolą fundatora (np. pokrywanie kosztów utrzymania lub kształcenia beneficjenta).
 
Majątek fundacji rodzinnej powstały na skutek wyposażenia jej przez fundatora będzie stanowić fundusz założycielski, którego wartość nie może być niższa niż 100 000 zł. Fundacja będzie działać na podstawie statutu, a jej organem zarządzającym będzie zarząd (jedno lub wieloosobowy).
 
Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także