^
Logo

Godziwe wynagrodzenie za pracę

| 30 września 2021
Pracownicze prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę to jedno z podstawowych zasad prawa pracy. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (zwanej dalej: k.p.), warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
15 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1690 ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Zgodnie z przywołanym aktem prawnym od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 3.010 zł, zaś minimalna stawka godzinowa 19,70 zł.
 
W sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika okaże się niższe od minimalnego wynagrodzenia ustalenia w tym zakresie staną się nieważne. Zgodnie z art. 18 § 2 k.p. zastosowanie odnajdą przepisy o minimalnym wynagrodzeniu.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt II UK 645/16 wzorcem godziwego wynagrodzenia, który czyni zadość ekwiwalentności zarobków do rodzaju i charakteru świadczonej pracy oraz posiadanych przez pracownika doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, będzie wzorzec uwzględniający, między innymi, takie czynniki jak: obowiązująca u pracodawcy siatka wynagrodzeń, średni poziom wynagrodzeń za taki sam lub podobny charakter pracy w danej branży, wykształcenie, zakres obowiązków, odpowiedzialność materialna oraz dyspozycyjność.
 
Tak ukształtowane kryterium godziwości wynagrodzenia odpowiada zasadom ustalania wysokości wynagrodzenia w myśl art. 78 § 1 k.p., zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
 
Należy jednak pamiętać, że z samego prawa do godziwego wynagrodzenia pracownik nie może wywodzić roszczenia o zapłatę wyższego wynagrodzenia poza jego wyrównaniem do minimalnego poziomu (wyrok Sądu Najwyższego z 29 maja 2006 r., sygn. akt I PK 230/05).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także