^
Logo

Gotówkowe rozliczenia między przedsiębiorcami

| 30 czerwca 2023

Przedsiębiorcy mogą rozliczać się między sobą w formie gotówkowej. Ograniczenia w tym zakresie wprowadza art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.; dalej: u.p.p.). W myśl przywołanej regulacji dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Naruszenie tych przepisów rodzi m.in. skutki na gruncie przepisów podatkowych. Zarówno w przypadku osób prawnych, jak i osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą brak jest możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 u.p.p. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także