^
Logo

Hierarchia aktów prawnych

| 25 września 2023
Obowiązująca w Polsce hierarcha aktów prawnych przedstawia się następująco (kolejność od najważniejszego):
1) Konstytucja – powszechnie nazywana ustawą zasadniczą. Jest najważniejszym źródłem prawa, kształtuje ustrój polityczny i społeczny, a także kompetencje poszczególnych organów państwowych oraz obywateli;
2) Ratyfikowane umowy międzynarodowe – traktaty, pakty, układy, ratyfikowane przez Sejm w drodze ustawy (ratyfikacja jest niezbędna do ich wejścia w życie). W przypadku niezgodności z ustawami, ustawy powinny zostać dostosowane do treści ratyfikowanych umów międzynarodowych;
3) Ustawy – akty prawa, a pomocą których realizowana jest polityka państwa (to również kodeksy). Ustawy uchwalane są przez parlament w ściśle określonym trybie;
4) Rozporządzenia z mocą ustawy – wydawane w czasie stanu wojennego, gdy nie może zebrać się Sejm (podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu). Rozporządzenia te mogą zmieniać ustawy i uchylać obowiązujące ustawy, a wydawane są przez Prezydenta na wniosek Rady Ministrów;
5) Rozporządzenia – akty prawa wydawane w celu wykonywania ustaw. Mogą być wydawane m.in. przez Radę Ministrów oraz Ministra kierującego działem administracji rządowej;
6) Akty prawa miejscowego – obowiązują wyłącznie na obszarze działania organu, które je wydał. Uprawnienia w tym zakresie posiada m.in. wojewoda oraz rada gminy.
Podstawową zasadą związaną z hierarchią aktów prawnych jest fakt, że każdy akt niższego rzędu musi być zgodny z aktem rzędu wyższego. Zapewnia to ład i porządek prawny.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także