^
Logo

Karta dużej rodziny

| 4 września 2023
Wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744, z późn. zm.) Karta Dużej Rodziny, dalej: KDR, jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
 
KDR poświadcza uprawnienie polegające w szczególności na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności, ustalonych w trybie określonym w ustawie lub na podstawie innych przepisów.
 
Przykładowo posiadaczowi KDR przysługuje zniżka na przejazdy kolejowe, a także bezpłatny wstęp do parków narodowych. Zniżki oferują nie tylko instytucje państwowe, ale również podmioty prywatne – szczegółowy spis wszystkich podmiotów oferujących zniżki dla posiadaczy KDR znajdziemy pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.
 
Prawo do posiadania KDR przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Prawo do KDR przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia;
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej;
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
– tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
 
Wniosek o wydanie KDR można złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także