^
Logo

Karta dużej rodziny

| 14 czerwca 2021

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych (co najmniej z trojgiem dzieci), regulowany ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.). Warto zauważyć, że przysługuje ona niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie i bez względu na wiek dzieci.

 

Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną KDR polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

 

Rodzice mogą korzystać z przywilejów KDR również w przypadku braku zawarcia związku małżeńskiego. Z KDR korzystać mogą także małżonkowie rodziców (co najmniej trojga dzieci).

 

Rodzic, który nabył uprawnienia do korzystania z KDR, zachowuje je dożywotnio, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, a na utrzymaniu w rodzinie pozostało mniej niż troje dzieci.

 

Dzieci natomiast mogą korzystać z KDR do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych korzystania z KDR.

 

Wydanie KDR co do zasady jest bezpłatne, a wniosek w tej sprawie należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. KDR jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

 

Szczegółowe informację na temat KDR dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w tym wykaz podmiotów oferujących zniżki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także