^
Logo

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

| 3 maja 2021
Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu (os. fizycznej podlegającej chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych), który wyczerpał zasiłek chorobowy, a jest nadal niezdolny do pracy, jednak jego dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.
 
Świadczenie przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień niezdolności do pracy, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.
 
Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do: emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.
 
Podstawę wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego stanowi orzeczenie lekarza orzecznika, wobec którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej ZUS.
 
Świadczenie rehabilitacyjne wynosi:
• 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy,
• 75% tej podstawy za pozostały okres,
• 100% tej podstawy – jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.
 
Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne, który zgłosi swój powrót do pracodawcy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia, choćby nastąpiło to po upływie 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy.
 
Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane na wniosek ubezpieczonego. Ubezpieczony, który ubiega się o wypłatę tego świadczenia powinien złożyć wniosek (wraz z kompletną dokumentacją) w tej sprawie na druku Np-7 w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem pełnego okresu zasiłkowego (182 dni, a w przypadku gruźlicy albo gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży – 270 dni).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także