^
Logo

Koniec lichwy

| 16 grudnia 2022
Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie została opublikowana w Dzienniku Ustaw 17 listopada 2022 r. pod poz. 2339, jej celem jest zapobieganie udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim.
 
Ustawa ma chronić osoby fizyczne, zawierające umowy o pożyczkę pieniężną, niepozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
Znowelizowana ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) zawierać ma:
• definicję pozaodsetkowych kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki;
• wzór pozwalający określić maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów ponoszonych przez biorącego pożyczkę pieniężną;
• górną granicę pozaodsetkowych kosztów w całym okresie spłaty pożyczki w wysokości do 25% całkowitej kwoty pożyczki;
• obowiązek informacyjny względem biorącego pożyczkę;
• warunki ustanowienia zabezpieczenia zwrotu pożyczki;
• skutki przedterminowej spłaty pożyczki.
 
Zmieniona ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim zawierać będzie, m.in. regulacje:
• obniżające maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego ze 100 % do 45% całkowitej kwoty kredytu;
• podwyższające wysokość minimalnego kapitału zakładowego instytucji pożyczkowej do kwoty 1 000 000 zł;
• o odpowiedzialności instytucji pożyczkowej w zakresie udzielanych kredytów konsumenckich za działania lub zaniechania jej pracowników, pośredników kredytowych, za których pośrednictwem udziela kredytów konsumenckich, lub innych przedsiębiorców wykonujących na jej rzecz czynności związane z udzielaniem kredytów konsumenckich.
 
Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (18 maja 2023 r.) z tym, że znowelizowane przepisy ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o kredycie konsumenckim dotyczące maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, wymogów w zakresie prowadzenia działalności przez instytucje pożyczkowe oraz źródeł pochodzenia środków przeznaczonych na udzielanie kredytów konsumenckich, wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy (18 grudnia 2022 r.).
 
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdą natomiast w życie przepisy wprowadzone w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, dotyczące nadzoru nad działalnością instytucji pożyczkowych. Regulacja powinna rzeczywiści lepiej chronić osoby najsłabsze, czyli najbardziej podatne na krzywdzące działania lichwiarskie.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także