^
Logo

Kontakt telefoniczny z osobą tymczasowo aresztowaną

| 7 lipca 2022
Prawo do korzystania przez tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego może być realizowane wyłącznie za zgodą organu, do którego dyspozycji on pozostaje. Zgodnie z art. 217c § 2 ustawy – Kodeks karny wykonawczy, zwanej dalej k.k.w., organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, wydaje zarządzenie o zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego, chyba że zachodzi uzasadniona obawa, że zostanie ona wykorzystana: w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.
 
Art. 217c § 4 k.k.w. przyznaje natomiast tymczasowo aresztowanemu prawo zaskarżenia decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego (określa również właściwość organu właściwego do rozpoznania zażalenia). Przepis milczy w zakresie możliwości zaskarżenia takiego postanowienia przez współmałżonka tymczasowo aresztowanego.
 
Powyższa regulacja stanowiła przedmiot zainteresowania Trybunału Konstytucyjnego, dalej: TK. Zgodnie z wyrokiem TK z 22 czerwca 2022 r., sygn. akt SK 32/19, art. 217c § 4 k.k.w. w zakresie, w jakim nie przyznaje osobie najbliższej, która ubiegała się o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym, prawa złożenia zażalenia na zarządzenie prokuratora o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego, jest zgodny z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Skarżąca konstytucyjność ww. przepisu podnosiła, że ustawodawca niewłaściwie ukształtował zakres podmiotów legitymowanych do wniesienia zażalenia na wskazane zarządzenie, wykluczając możliwość wniesienia zażalenia przez osobę najbliższą, która ubiegała się o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym.
 
Trybunał Konstytucyjny doszedł jednak do przekonania, że ustawodawca prawidłowo skorzystał z przysługującego mu marginesu swobody odnośnie do ingerowania w prawa i wolności jednostki. Trybunał wyjaśnił, że omawiane zagadnienie jest kompletne z punktu widzenia wymagań stawianych przez Konstytucję.
 
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także