^
Logo

Krajowy Rejestr Zadłużonych ruszy od grudnia 2021 r.

| 22 listopada 2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych, uregulowany został przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1909, z późn. zm.).
 
Rejestr prowadzić będzie Minister Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym, ma być on jawny i stanowić rejestr upadłości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 19).
 
Za pomocą rejestru wierzyciel będzie mógł zweryfikować kontrahentów, co podwyższy bezpieczeństwo zawieranych transakcji.
 
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawniane będą informacje o:
1) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania: restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe, zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.), w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
 
2) wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 
3) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, zwanego dalej „komornikiem”, lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 
4) osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
Wejście w życie przepisów ustawy o KRZ przekładane było dotychczas dwukrotnie. Pierwotnie ustawa miała wejść w życie 1 grudnia 2020 r., następnie 1 lipca 2021 r., a ostatnio ustalono dzień wejścia w życie ustawy na 1 grudnia 2021 r. Wydaje się więc, że Krajowy Rejestr Zadłużonych choć z opóźnieniem ruszy od grudnia 2021 r.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także