^
Logo

Lepsza ochrona konsumentów tuż, tuż …

| 29 grudnia 2022
Zaimplementowaliśmy dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.
 
Stało się tak za sprawą ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej 12 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2581. Akt ten wzmacnia instrumenty ochrony konsumentów także w szerszym zakresie niż przywołane dyrektywy.
 
Jedną z ciekawszych zmian jest wprowadzenie do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.) przepisów zapewniających konsumentom większą przejrzystość w przypadku umów zawieranych on-line.
 
Zdefiniowano pojęcie „internetowa platforma handlowa” oraz pojęcie „dostawca internetowej platformy handlowej”. Dostawca taki będzie miał szereg obowiązków, przykładowo w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość ma on obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka porozumiewania się na odległość o:
• ogólnych informacjach, udostępnionych w specjalnej, łatwo dostępnej części interfejsu internetowego, dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania, oraz o znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami;
• tym, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą.
 
Dostawcy internetowej platformy handlowej będzie zobowiązani poinformować konsumenta o niestosowaniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy, oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, nie jest przedsiębiorca. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także