^
Logo

Lepsza ochrona zabytków

| 16 listopada 2023
Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. poz. 1904) ma wejść w życie 1 maja 2024 r., a jej głównym celem jest wprowadzenie nowych oraz modyfikacja obowiązujących przepisów regulujących amatorskie poszukiwania zabytków w Polsce.
 
Przewiduje się m.in. obowiązek, zgodnie z którym kto w wyniku poszukiwań znalazł lub pozyskał przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym albo innym zabytkiem ruchomym, powinien zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 
Nowe przepisy dotyczą również inwestorów. Osobom bowiem, które odkryły w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przypadkowo znalazły albo znalazły lub pozyskały w wyniku poszukiwań zabytek archeologiczny, przysługuje nagroda pieniężna albo dyplom, jeżeli dopełniły obowiązków wynikających z ustawy. Nagroda pieniężna przysługiwać będzie, gdy zabytek archeologiczny posiadał będzie szczególną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, a w pozostałych przypadkach przyznawany będzie dyplom.
 
Warunkiem rozpoczęcia poszukiwań zabytków ruchomych będzie posiadanie zgody właściciela nieruchomości i posiadacza nieruchomości oraz dokonanie zgłoszenia poszukiwań do rejestru poszukiwań.
 
Nie będzie możliwe dokonywanie poszukiwań m.in. na terenach będących zabytkami uznanymi za pomnik historii, parki kulturowe czy Pomniki Zagłady i w ich strefach ochronnych. Naruszenie przepisów ustawy podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także