^
Logo

Lepsze prawo spadkowe

| 29 listopada 2023
W dniu 15 listopada 2023 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1615), usprawniających postępowanie spadkowe oraz stanowiących odpowiedź na dostrzeżone przez ustawodawcę mankamenty prawa spadkowego.
 
Przede wszystkim dodane zostały 2 nowe przesłanki niegodności dziedziczenia, tj.:
• uporczywego niewykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową wobec spadkodawcy;
• uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.
 
Ponadto w ramach zarządu nad majątkiem dziecka wyłączona została konieczność pozyskania zgody sądu na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu – w sytuacji odrzucenia spadku w imieniu dziecka, gdy dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez któregokolwiek z rodziców (zgoda sądu jest wymagana w braku porozumienia rodziców). Nowelizacja zawiera również inne zmiany legislacyjne mające na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowań spadkowych.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także