^
Logo

Mediacje

| 6 marca 2024
Mediacja zmierza do likwidacji lub zmniejszenia konfliktu za pośrednictwem mediatora. Rolą mediatora jest działanie w interesie wszystkich stron konfliktu i przede wszystkim wypracowanie wspólnego porozumienia.
 
Mediacja z tego względu definiowana jest jako alternatywny dla sądowego postępowania cywilnego sposób rozwiązywania sporów – mogący pomóc stronom zaoszczędzić czasu oraz środków finansowych.
 
Z punktu widzenia państwa mediacja odciąża również sądownictwo państwowe. To odrębna instytucja od koncyliacji, negocjacji i sądowego postępowania pojednawczego.
 
Wskazać należy, że mediowanie niezakończone ugodą nie pozbawia stron możliwości skorzystania z sądowego postępowania. Warunkiem dopuszczalności mediacji (mediacja jest dobrowolna) jest jednak istnienie w danej sprawie drogi sądowej.
 
Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji. Wszczęcie mediacji powoduje więc zawieszenie biegu przedawnienia przez czas jej trwania, nie przerywa biegu przedawnienia jak miało to miejsce przed 30.06.2022 r. (zmiana przepisów).
 
Mediacje nie są wiec już wykorzystywane instrumentalnie przez wierzycieli w celu przerwania biegu przedawnienia, mają bowiem służyć faktycznemu rozwiązaniu sporu poza postępowaniem sądowym. Mediujmy zatem w dobrej wierze.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także