^
Logo

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń

| 31 maja 2022
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego należy do wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Nad innymi stowarzyszeniami nadzór pełni starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.
 
Organ nadzorujący bada zgodność działania stowarzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Ponadto organy nadzorcze kontrolują działalność stowarzyszenia będącego instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jego działania z przepisami tej ustawy.
 
Organ ma prawo żądać (żądanie powinno zostać uzasadnione):
• dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów);
• niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.
 
W przypadku stwierdzenie niezgodności działalności stowarzyszenia z prawem lub naruszenia postanowienia statutu, organ nadzorujący może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu o (w zależności od rodzaju nieprawidłowości):
• udzielenie władzom stowarzyszenia upomnienia;
• uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia;
• rozwiązanie stowarzyszenia, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.
 
Sąd wyda postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia na wniosek organu nadzorującego, w przypadku gdy: liczba członków stowarzyszenia jest mniejsza niż liczba członków wymaganych do jego założenia lub stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także