^
Logo

Naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem

| 11 lipca 2022
Zdarza się, że pomiędzy żyjącymi oddzielnie rodzicami dochodzi do różnicy zdań w zakresie kontaktów z dzieckiem, pomimo wcześniejszego rozstrzygnięcia w tym zakresie.
 
Naprzeciw temu problemowi wychodzi regulacja zawarta w art. 598(15) § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej: k.p.c.
 
Zgodnie z przepisem jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.
 
Następnie w myśl art. 598(16) § 1 k.p.c. jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 598(15) k.p.c., ze względu na zmianę okoliczności.
 
Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2022 r., sygn. akt SK 3/20, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 598(16) § 1 w związku z art. 598(15) § 1 k.p.c. w zakresie, w jakim obejmują sytuacje, w których niewłaściwe wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków związane jest z zachowaniem dziecka, niewywołanym przez osobę, pod której pieczą dziecko to się znajduje, są niezgodne z art. 48 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 72 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Oznacza to, że sądy opiekuńcze rozpatrując wnioski o zagrożenie zapłatą określonej sumy pieniężnej oraz o zobowiązanie do zapłaty tej sumy z urzędu będą brać pod uwagę, czy do niewykonania albo niewłaściwego wykonania obowiązków przez osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko, doszło w wyniku uwzględnienia woli dziecka.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także