^
Logo

Nienależyte wykonanie umowy przewozu przesyłek

| 2 lutego 2023
Odpowiedzialność przewoźnika w przewozie rzeczy (przesyłek) z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek kształtowana jest przez ustawę z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.
 
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 
Odpowiedzialność przewoźnika wyłączona jest jednak, gdy utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej (ciężar dowodowy leży po stronie przewoźnika).
 
Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:
• nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków;
• braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;
• szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;
• ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę;
• przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.
 
Podkreślić należy, że gdy przewoźnik na podstawie okoliczności danego wypadku wykaże, że utrata, ubytek lub uszkodzenie mogły powstać wskutek co najmniej jednej z przyczyn określonych powyżej, powstanie domniemanie, że szkoda z nich wynikła.
 
Nienależyte wykonanie umowy przewozu może polegać na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, a także na opóźnieniu w przewozie przesyłki. Przez utratę przesyłki należy rozumieć jej całkowite zaginięcie – nie jest możliwe dostarczanie choćby jej części.
 
Jeżeli odbiorca otrzymuje zdekompletowaną przesyłkę, wówczas mamy do czynienia z ubytkiem (np. ubytek masy lub objętości rzeczy). Mechaniczne naruszenie substancji, opakowania, czy reakcje chemiczne, które zmieniły skład i właściwości przewożonych przedmiotów oznaczają uszkodzenie przesyłki. Opóźnienie jest natomiast dostarczeniem przesyłki po upływie terminu przewozu.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także