^
Logo

Nierówne traktowanie w pracy

| 15 kwietnia 2024
W dniu 24 sierpnia 2023 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, sygn. akt III PZP 1/23, zgodnie z którą przepis art. 18(3d) – ustawy Kodeks pracy ma zastosowanie do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania (art. 11(2) ustawy – Kodeks pracy).
 
Zgodnie z zasadą równego traktowania pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.
 
Uchwała oznacza, że w razie złamania tej zasady wobec pracownika ma on prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Uchwała rozstrzyga problem rozróżnienia nierównego traktowania w zatrudnieniu od dyskryminacji.
 
Zakaz dyskryminacji polega na braku zgody w zakresie jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 
Uchwała dowodzi, że w praktyce może dojść do naruszenia zasady równego wynagradzania bez zastosowania kryterium dyskryminacyjnego.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także