^
Logo

Obowiązek ujawnienia źródeł ciepła

| 26 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 r. na właścicielach domów oraz zarządcach nieruchomości spoczywa obowiązek, polegający na zgłoszeniu źródła ciepła (o mocy do 1 MW) i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej: CEEB). Obowiązek ten nie dotyczy mieszkańców bloków – w ich imieniu deklaracje składają przedstawiciele zarządu spółdzielni albo wspólnoty.

 

CEEB jest systemem informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. CEEB ma zawierać dane dotyczące pomocy publicznej udzielonej na projekty termomodernizacyjne czy wymianę pieców, ale również wspierać walkę ze smogiem.

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków (Dz. U. poz. 583), dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków określono na 1 lipca 2021 r.

 

Oznacza to, że:

  • deklaracje, które dotyczą źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych najpóźniej 1 lipca 2021 r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy od tej daty [art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127)];
  • dla nowych źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni, licząc od dnia ich uruchomienia [art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.)].

 

Sankcją przewidzianą za niewypełnienie omawianego obowiązku jest kara grzywny, która nakładana jest w ramach postępowania mandatowego (do 500 zł) lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie (do 5.000 zł).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także