^
Logo

Obowiązek zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców

| 18 listopada 2021
Motywem koncentracji przedsiębiorców zazwyczaj jest rachunek ekonomiczny – korzyści płynące dla przedsiębiorców biorących udział w koncentracji.
 
Działania takie mogą jednak ograniczać konkurencję na rynkach właściwych, stąd ustawowe regulacje umożliwiające kontrolę koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), zwanej dalej: u.o.k.k., wskazuje na cztery formy koncentracji przedsiębiorców. Pierwsza z nich to połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców.
 
Kolejna forma koncentracji przedsiębiorców to przejęcie – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców.
 
Wyróżnia się również utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy. Ostatnia forma koncentracji przedsiębiorców to nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 mln euro.
 
Za dokonanie koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK grozi przedsiębiorcy dotkliwa kara pieniężna, gdyż jej wysokość ustalana jest do 10% obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.
 
Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, gdy łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 mld euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 mln euro.
 
Artykuł 14 u.o.k.k. wskazuje kilka sytuacji, w których pomimo koncentracji obowiązek jej zgłoszenia Prezesowi UOKiK jest wyłączony. Przykładem takiej sytuacji może być koncentracja przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także