^
Logo

Obowiązki informacyjne wobec Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczą nie tylko przedsiębiorców telekomunikacyjnych

| 24 marca 2021

Ustawa z dnia z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwana w żargonie telekomunikacyjnym „megaustawą”, nakłada na operatorów sieci coroczny obowiązek przekazywania Prezesowi UKE posiadanych w postaci elektronicznej informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 i 4 megaustawy, dotyczących:

 

1. istniejącej infrastruktury technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 megaustawy, a także o kanałach technologicznych, określających:

  • lokalizację i przebieg elementów infrastruktury lub kanałów technologicznych,
  • rodzaj i aktualny stan oraz sposób ich użytkowania,
  • dane kontaktowe w sprawach dostępu;

2. planów inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających

  • lokalizację i rodzaj robót,
  • element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,
  • przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,
  • dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych;

w terminie do dnia 31 marca według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz aktualizacji przekazanych informacji, w przypadku ich zmiany, w tych samych terminach.

 

Należy zauważyć, że pojęcie operatora sieci, zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 8 megaustawy, obejmuje zarówno przedsiębiorcę telekomunikacyjnego jak i podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej, w tym jednostkę samorządu terytorialnego. Definicję infrastruktury technicznej określa zapis art. 2 ust. 1 pkt 6 megaustawy.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także