^
Logo

Odpowiedzialność agenta i multiagenta

| 8 listopada 2021
Pośrednictwo ubezpieczeniowe to wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń lub dystrybucji reasekuracji przez pośredników ubezpieczeniowych. Przez działania te należy rozumieć doradztwo, oferowanie lub inne czynności zmierzające do zawarcia umów ubezpieczenia, zawieranie oraz pomoc w zakresie realizacji tychże umów.
 
Za pośrednika ubezpieczeniowego należy uważać agenta ubezpieczeniowego, agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, brokera ubezpieczeniowego oraz brokera reasekuracyjnego, którzy wykonują dystrybucję ubezpieczeń albo dystrybucję reasekuracji za wynagrodzeniem.
 
Agent ubezpieczeniowy zaś to przedsiębiorca, inny niż agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów.
 
Multiagent to agent, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń.
 
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za agenta ubezpieczeniowego jest odpowiedzialnością pierwotną. Oznacza to, że poszkodowany nie ma obowiązku dochodzenia naprawienia szkody w pierwszej kolejności od agenta – sprawcy. Może on od razu zwrócić się z roszczeniem do zakładu ubezpieczeń.
 
Multiagent w odróżnieniu od zwykłego agenta, odpowiada natomiast samodzielnie za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, wyrządzone klientowi lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia. Z tego względu multiagent będący agentem ubezpieczeniowym podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także