^
Logo

Okres przechowywania akt pracowniczych

| 21 października 2022
Zgodnie z generalną zasadą dokumentację pracowniczą należy przechowywać przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 
Powyższe wynika z art. 94 pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), zwanej dalej: k.p., zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia oraz w okresie wskazanym na wstępie.
 
Dodatkowo należy zauważyć, że w myśl art. 94(6) k.p. w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy powinien wydać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:
• okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b k.p. lub w art. 94(5) § 2 k.p.;
• możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b k.p. lub w art. 94(5) § 2 k.p.;
• zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w okresie, o którym mowa w pkt 2.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także