^
Logo

Państwowa Inspekcja Sanitarna

| 8 maja 2024
Państwowa Inspekcja Sanitarna, zwyczajowo zwana „Sanepidem”, to instytucja realizująca zadania z zakresu zdrowia publicznego.
 
Sprawuje kontrolę i nadzór nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja sprawuje nadzoru m.in. nad warunkami:
• higieny środowiska;
• higieny pracy w zakładach pracy;
• higieny radiacyjnej;
• higieny procesów nauczania i wychowania;
• higieny wypoczynku i rekreacji;
• zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
• higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – celem ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
 
Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny, który zadania wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów. Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także