^
Logo

Podstawa sprzeciwu w postępowaniu upadłościowym

| 24 lipca 2023
Sąd Najwyższy w dniu 26 stycznia 2023 r. podjął uchwałę, sygn. akt III CZP 141/22, zgodnie z którą sprzeciw może być oparty na dowodach nie wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności (art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z późn. zm.).
 
Uchwała potwierdza dotychczasowe stanowisko doktryny i rozwiewa ewentualne wątpliwości związane z możliwością oparcia sprzeciwu na nowych dowodach, niewskazanych wcześniej w zgłoszeniu wierzytelności.
 
Zgodnie z orzeczeniem dopiero upływ terminu do wniesienia sprzeciwu oraz odpowiedzi na sprzeciw, powoduje, że wierzyciel traci możliwość do powoływania nowych twierdzeń i dowodów.
 
Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie albo odpowiedzi na sprzeciw bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy.
 
Uchwała potwierdza korzystny stan prawny dla wierzycieli, którzy działają w celu jak najwyższego zaspokojenia swoich roszczeń, umożliwiający zgłaszanie nowych dowodów.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także