^
Logo

Powoli ruszają e-doręczenia

| 22 października 2021
Przepisy ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320, z późn. zm.) co do zasady weszły w życie 5 października 2021 r. Podstawowym celem ustawy jest zapewnienie dominującego udziału obiegu dokumentów w postaci elektronicznej zarówno w administracji publicznej, jak i obrocie gospodarczym.
 
System e-doręczeń realizowany będzie przez publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego (doręczenie dokumentu elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych) oraz publiczną usługę hybrydową (wydruk dokumentu elektronicznego i jego doręczenie w tradycyjnej papierowej postaci).
 
Ustawa znajdzie zastosowanie do doręczenia korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi (będzie to obowiązkiem), a także w relacji podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi – posiadającymi adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do bazy adresów elektronicznych, w tym z osobami fizycznymi (nie dla wszystkich będzie to obowiązek).
 
Zobowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych będą wszyscy przedsiębiorcy, a także osoby wykonujące zawód: adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, notariusza oraz radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskie wykonujące czynności służbowe.
 
Adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów korzystających z takich doręczeń ujawnianie będą w nowym rejestrze publicznym – bazie adresów elektronicznych. Doręczenie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wywierać będzie skutek prawny równoważny do tradycyjnego doręczenia korespondencji.
 
Usługa hybrydowa zapewni natomiast podmiotom publicznym możliwość wysyłki korespondencji w postaci elektronicznej również w kontaktach z osobami wykluczonymi cyfrowo lub osobami, które na wymianę korespondencji w postaci elektronicznej nie będą gotowe. Osoby te otrzymają możliwość odbierania korespondencji w postaci papierowej, przekształconej z formy elektronicznej.
 
Wdrożenie systemu e-doręczeń odbywać się będzie etapami. Przykładowo organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 5 lipca 2022 r., a sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna dopiero od 1 października 2029 r.
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także