^
Logo

Pozycja dominująca przedsiębiorcy

| 8 marca 2022
W rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pozycja dominująca przedsiębiorcy to sytuacja, w której przedsiębiorca ma możliwość zapobiegania skutecznej konkurencji na rynku właściwym.
 
Przedsiębiorca dominujący ma możliwość działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Oznacza to, że przedsiębiorca posiada znaczną siłę rynkową na rynku właściwym.
 
Posiadanie pozycji dominującej nie jest zabronione, ale już jej nadużywanie tak. Nadużywanie pozycji dominującej służy ograniczaniu zdrowej konkurencji, co jest niekorzystne zarówno dla konkurentów przedsiębiorcy dominującego, jak i konsumentów.
 
Jako przykłady takich działań można wskazać:
• bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich;
• uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy (narzucania umów wiązanych);
• narzucanie przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści.
 
W celu przeciwdziałania powyższym praktykom nadużywanie pozycji dominującej stanowi przedmiot postępowań antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę nadużywającego pozycji dominującej karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nawet jeżeli do naruszenia doszło w sposób nieumyślny.
 
W toku postępowania antymonopolowego przedsiębiorca może uniknąć nałożenia kary przez zobowiązanie się do podjęcia lub zaniechania określonych działań w celu zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków, o ile Prezes UOKiK to zobowiązanie zaakceptuje i wyda tzw. decyzję zobowiązującą.
 
Przedsiębiorca ma możliwość także poddania się w toku postępowania dobrowolnej karze pieniężnej, w wyniku czego kara zostaje obniżona o 10% w stosunku do kary pieniężnej jaka zostałaby nałożona przez Prezesa UOKiK.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także