^
Logo

Pracodawca poinformuje ZUS o zawodzie pracownika

| 28 maja 2021

Od 16 maja 2021 r. zmianie uległo brzmienie art. 36 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.). Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera od tej daty m.in. informacje o wykonywanym zawodzie ubezpieczonego.

 

Szerszy zakres przetwarzania przez ZUS informacji wynika z zapotrzebowania na dane statystyczne przez poszczególne ministerstwa, Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie. Zbiorcze dane o wykonywanym zawodzie służyć mają prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz i prognoz dotyczących rynku pracy.

 

Opisana zmiana spowodowała konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 2366, z późn. zm.), tj. aktualizację dokumentów ubezpieczeniowych ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osobowych osoby ubezpieczonej) oraz ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych).

 

Zmiany w zgłoszeniach do ubezpieczeń ZUS oznaczają dla pracodawców konieczność wykazywania kodu zawodu ubezpieczonych (stosowania nowych formularzy):

– zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych (także składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne);

– na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty albo zmiany.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także