^
Logo

Projekty wynalazcze i patenty

| 17 października 2022
Powyższe zagadnienie reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, zwana dalej: p.w.p.
 
Przez projekty wynalazcze należy rozumieć wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie (art. 3 ust. 1 pkt 6 p.w.p.).
 
Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.
 
Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 13.12.2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 832/17 brak którejkolwiek z tych przesłanek sprawia, że niemożliwe jest udzielenie patentu na wynalazek.
 
Wynalazek jest nowy, gdy nie jest on częścią stanu techniki, tj. tego, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
 
Patent udzielany jest wyłącznie, gdy wynalazek reprezentuje kwalifikowany poziom wynalazczy przez co należy rozumieć coś więcej niż rutynową tylko wiedzą mechanika lub inżyniera.
 
Przedmiotem patentu nie muszą być jednak wynalazki epokowe, rewolucjonizujące technikę (wyrok WSA w Warszawie z 18.05.2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 2059/04).
 
Ostatnią przesłanką uzyskania patentu jest możliwość przemysłowego stosowania wynalazku co ma miejsce, gdy konkretne rozwiązanie techniczne jest: zupełne, należycie ujawnione, użyteczne społecznie i gwarantuje ono powtarzalność rezultatu (wyrok NSA z 20.09.2017 r., sygn. akt II GSK 3395/15).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także