^
Logo

Prokuratoria Generalna

| 21 lutego 2024
Zadania i funkcjonowanie Prokuratorii Generalnej określają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej . Podstawową funkcją Prokuratorii jest ochrona mienia państwowego.
 
Celem ustawy jest maksymalizacja bezpieczeństwa i efektywności ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami.
 
Funkcje i zadania Prokuratorii Generalnej są podstawą do jej określania jako „wysoko wyspecjalizowanego instytucjonalnego pełnomocnika”, „wyspecjalizowanego korpusu adwokatów państwa”, czy też „adwokata Państwa”.
 
Określenia te nawiązują do zastępstw procesowych w postępowaniu cywilnym, a pośrednio opisują charakter samej instytucji.
Prokuratoria Generalna jest niezależna w zakresie wykonywanych zadań, a nadzór nad Prezesem Prokuratorii Generalnej sprawuje Prezes Rady Ministrów.
 
Do podstawowych zadań Prokuratorii Generalnej należy m.in.:
• wyłączne zastępstwo Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym;
• zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi i polubownymi;
• zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych;
• wydawanie opinii prawnych;
• prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także