^
Logo

Prosta spółka akcyjna

| 19 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 r. prosta spółka akcyjna (dalej: PSA) poszerzyła krąg spółek kapitałowych, funkcjonujących w polskim systemie prawa. PSA uregulowana została co do zasady w art. 3001-300134 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm).

 

Według uzasadnienia ustawy wprowadzającej PSA, nowy typ spółki jest nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczonej dla innowacyjnych przedsięwzięć. PSA posiada cechy wspólne zarówno ze spółkami osobowymi, jak i kapitałowymi.

 

PSA umożliwia bowiem możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług, ale również stwarza warunki pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji. PSA uzyskuje osobowość prawną od chwili wpisu do rejestru, ale już od momentu zawarcia umowy powstaje PSA w organizacji.

 

Zgodnie z przepisami, umowa PSA powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem jest możliwość zawarcia umowy za pomocą wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym (wzorzec umowy PSA określić ma rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości).

 

W przypadku PSA brak jest obowiązku wniesienia, przed datą złożenia wniosku o wpis do rejestru, całości wkładów na pokrycie obejmowanych akcji. Wkłady muszą być wniesione w całości w ciągu trzech lat od chwili wpisu spółki do rejestru. Do powstania PSA konieczne jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 złotego.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także