^
Logo

Protest wyborczy – ważność wyborów do Sejmu RP

| 15 listopada 2023
Protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP wnosi się do Sądu Najwyższego. Może on dotyczyć ważności wyborów w ogóle, ważności wyborów w okręgu wyborczym lub ważności wyboru posła.
 
Prawo wniesienia protestu wyborczego przysługuje wyborcy, pełnomocnikowi wyborczemu oraz przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej. Nie ma możliwości wniesienia protestu przez inny podmiot, np. przez spółkę.
 
Skarżący nie mają obowiązku ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego), zatem mogą wnieść protest osobiście.
 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw. Termin zaczyna więc biec od dnia następnego po dniu ogłoszenia. Oznacza to, te w przypadku tegorocznych wyborów termin ten upłynął już 25 października 2023 r.
 
Sąd Najwyższy, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów, rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. Do tego czasu muszą zostać rozpatrzone wszystkie protesty.
 
Rozstrzygnięcie podejmowane jest w formie uchwały, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów, na posiedzeniu z udziałem Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także