^
Logo

Przedawnienie także w weekend

| 6 czerwca 2024
Sąd Najwyższy podjął 22 maja 2024 r. uchwałę: art. 115 k.c. nie ma zastosowania do upływu terminu przedawnienia, sygn. akt akt III CZP 21/23 (uchwała nie ma mocy zasady prawnej).
 
Zgodnie z przywołanym przepisem jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
 
Wedle Sądu Najwyższego z art. 118 k.c. wynika, że ustawodawca określił koniec terminu przedawnienia niezależnie od zasady płynącej z art. 115 k.c. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 
Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Zasada pozostaje więc niezmienna bez względu na to, że ostatni dzień wymagalności roszczenia cywilnego przypada np. w sobotę.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także